Summary of การวิจัยในชั้นเรียน

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ เรียนการสอนในสถานศึกษาและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอาชีวศึกษาให้มี ความรู้และทักษะสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาด แรงงานทั้งในและต่างประเทศรองรับทักษะแรงงานที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน ในการนี้ได้รับความร่วมมือทางวิชาการเป็นอย่างดีจากศูนย์วิจัยการจัดการนวัต กรรมและเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้ดำเนินการในการให้คำปรึกษา ผลิตสื่ออบรมออนไลน์ จัดทำคู่มือประกอบและฝึกอบรมครูแกนนำตลอดโครงการนี้ หวังอย่างยิ่งว่าคู่มือการอบรมฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับครูและ บุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนางานด้านการอาชีวศึกษาสืบไป