E-Training

ขอให้สมัครสมาชิกโดยใช้  ชื่อ-นามสกุล  เป็นภาษาไทย ( first name   surname)
หากสมัครแล้วไม่ได้รับ email ตอบกลับ ให้ดูที่ถังขยะใน email  

รหัสผ่าน (Password) ประกอบด้วยตัวอักษร 8 ตัวขึ้นไป โดยประกอบด้วย
- ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว
- อักขระพิเศษ เช่น @,+,-,*,/,$,= อย่างน้อย 1 ตัว

รายวิชาวิทยฐานะ ที่จะศึกษาด้วยตัวเองก่อนการอบรม ให้เข้าศึกษา

ประเภทของรายวิชา E-TRAINING VEC
รายวิชา: เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน


ส่วนของเนื้อหาแต่ละหัวข้อจะใช้เวลาในการประมวลผล (load) กรุณารอ
ความเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ต และจำนวนผู้เข้าศึกษาในขณะนั้น
หากไม่สามารถเปิดได้จะต้องติดตั้ง flash player  ที่เครื่องก่อน คลิกติดตั้ง flash

    Skip course categories
    Skip LoginSkip NavigationSkip CalendarSkip Online usersSkip Counter