Summary of การดูแล กำกับ นักศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี

ครูฝึกในสถานประกอบการ เปรียบได้กับครูที่ปรึกษา ที่ทำหน้าที่ดูแล กำกับ นักศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี อยู่ในสถานประกอบการ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของนักศึกษา นอกจากหน้าที่ในการฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาแล้ว ยังจะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการฝึกอาชีพ วิธีการฝึกอาชีพ การแนะนำการบริการ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม การวางแผน และการเตรียมตัวเพื่ออาชีพ