Summary of หลักสูตรการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายที่มีการประสานงานให้เกิดความร่วมมืออย่างมีคุณภาพ และให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นในสถานประกอบการ และสถานศึกษา เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้สถานประกอบการฝึกทักษะ และสถานศึกษาเน้นในเรื่องการเรียนด้านทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง